← Powrót

Gift Card - karta podarunkowa

REGULAMIN KART PODARUNKOWYCH BIG STAR LIMITED SP. Z O.O.

Użyte w niniejszym Regulaminie terminy mają następujące znaczenie:
1.1. Wydawca Karty Podarunkowej – BIG STAR LIMITED Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu (62-800), Al. Wojska Polskiego 21/21A, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000101463, NIP: 6180031613, REGON: 250433768, o kapitale zakładowym w wysokości 1 235 688,30 ZŁ (jeden milion dwieście trzydzieści pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem 30/100), zwana także: Wydawcą albo BSL;
1.2. Salon BSL – stacjonarny sklep BSL położony na terytorium Polski, który został ujęty w wykazie sklepów obsługujących Karty Podarunkowe; aktualny wykaz znajduje się na stronie internetowej: bigstar.pl;
1.3. Karta Podarunkowa – karta typu pre-paid, która nie jest kartą płatniczą, kredytową ani bankową, umożliwiająca dokonywanie zakupu towarów w Salonach BSL;
1.4. Nabywca – osoba fizyczna, która w Salonie BSL lub w sklepie internetowym BSL dokonała zakupu Karty Podarunkowej;
1.5. Klient – posiadacz Karty Podarunkowej, przedstawiający ją do realizacji w Salonie BSL;
1.6. Towary – rzeczy oferowane do sprzedaży w Salonach BSL.

2. Okres ważności oraz zasady nabycia Kart Podarunkowych
2.1. Karta Podarunkowa jest ważna przez 12 miesięcy od dnia jej wydania Nabywcy. Także Karta Podarunkowa wydana na podstawie pkt 4.4. niniejszego Regulaminu jest ważna przez 12 miesięcy od dnia jej wydania.

2.2. Jeśli Klient po dniu 20 stycznia 2018 roku dokona doładowania Karty Podarunkowej dodatkowymi środkami albo dokona doładowania Karty Podarunkowej poprzez rozliczenie zwrotu zakupu na Kartę Podarunkową, wówczas termin ważności aktywnej Karty Podarunkowej wydłuży się o 365 dni liczone od dnia doładowania.
2.3. Jeśli Klient w okresie od dnia 9 października 2017 roku do dnia 20 stycznia 2018 roku dokonał doładowania Karty Podarunkowej dodatkowymi środkami albo dokonał doładowania Karty Podarunkowej poprzez rozliczenie zwrotu zakupu na Kartę Podarunkową, wówczas termin ważności aktywnej Karty Podarunkowej wydłużył o 90 dni liczone od dnia doładowania.
2.4.Przed dniem 9 października 2017 roku nie było możliwości przedłużenia ważności Karty Podarunkowej.
2.5. Kartę Podarunkową można nabyć w Salonie BSL lub w sklepie internetowym BSL na bigstar.pl.
2.6. Dokonanie zakupów przy użyciu Karty Podarunkowej jest możliwe wyłącznie w Salonie BSL (tj. w sklepie stacjonarnym). Aktualna lista Salonów BSL, w których można dokonywać zakupów przy użyciu Karty Podarunkowej znajduje się na stronie internetowej bigstar.pl.
2.7. BSL nie ponosi odpowiedzialności za karty skradzione, zgubione lub zniszczone.

3. Zasady korzystania z Kart Podarunkowych
3.1. Przy realizacji Karty Podarunkowej, Nabywcy lub Klientowi nie przysługuje prawo otrzymania reszty w gotówce, gdy cena nabywanego Towaru jest niższa niż kwota zgromadzona na Karcie Podarunkowej. Kwota, która po realizacji zakupu przy użyciu Karty Podarunkowej pozostanie na Karcie Podarunkowej pozostaje do wykorzystania przez Nabywcę lub Klienta w okresie ważności Karty Podarunkowej.
3.2. W wypadku, gdy cena Towaru nabywanego przez Nabywcę lub Klienta z wykorzystaniem Karty Podarunkowej będzie wyższa niż kwota pozostająca na Karcie Podarunkowej, Nabywca lub Klient zobowiązany jest do zapłaty różnicy ceny Towaru gotówką albo akceptowaną w Salonie BSL kartą płatniczą lub kredytową, bądź wykorzystując kwoty zgromadzone na innej Karcie Podarunkowej honorowanej przez Wydawcę.
3.3. Karta Podarunkowa, po przekroczeniu terminu jej ważności, jest nieważna i nie uprawnia do dokonywania zakupów w Salonach BSL. W przypadku, gdy pomimo upływu terminu ważności na Karcie Podarunkowej pozostaną niewykorzystane kwoty, kwoty te nie podlegają zwrotowi i nie mogą być przedmiotem jakichkolwiek roszczeń Nabywcy lub Użytkownika.
3.4. Informację o stanie konta oraz terminie ważności Karty Podarunkowej można uzyskać w dowolnym momencie w Salonie BSL.
3.5. Karta Podarunkowa nie jest kartą płatniczą, kredytową ani bankową, nie może być wymieniana na gotówkę lub zwracana.
3.6. Wydawca ma prawo odmówić realizacji Karty Podarunkowej w następujących przypadkach:
a) po upływie terminu ważności Karty Podarunkowej,
b) braku środków na Karcie Podarunkowej,
c) technicznego braku możliwości realizacji Karty Podarunkowej (np. w razie utraty połączenia z systemem informatycznym),
d) uszkodzenia przez Nabywcę lub Użytkownika Karty Podarunkowej w stopniu uniemożliwiającym odczytanie informacji zapisanych na Karcie Podarunkowej.
3.7. BSL nie odpowiada za skutki braku możliwości realizacji Karty Podarunkowej wynikające z okoliczności, za które BSL nie ponosi odpowiedzialności, w tym w szczególności wynikające z utraty przez Salony BSL połączenia elektronicznego lub telefonicznego z systemem informatycznym.

4. Zwrot i reklamacja Towaru zakupionego przy użyciu Karty Podarunkowej
4.1.Klient ma prawo dokonać zwrotu Towaru za okazaniem paragonu fiskalnego, w dowolnym Salonie BSL na terenie Polski, w terminie 30 dni od daty dokonania zakupu (nie wliczając dnia zakupu).
4.2. Towar, który Klient zamierza zwrócić:
• nie może posiadać jakichkolwiek znamion użytkowania;
• musi posiadać oryginalny paragon fiskalny;
• musi posiadać przymocowane do niego na stałe wszystkie oznaczenia (w tym oryginalne metki).
4.3. Zwrotowi nie podlega bielizna, kosmetyki oraz prezerwatywy.
4.4. Zwrot zostanie rozliczony wyłącznie poprzez doładowanie Karty Podarunkowej o wartości zwracanego Towaru. Klientowi nie przysługuje zwrot gotówki.
4.5. Postanowienie wskazane w pkt 4.4. niniejszego Regulaminu nie będzie mieć zastosowania do reklamacji zgłoszonych na podstawie Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014.827 z późn. zm.)oraz Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U.1964 nr 16 poz. 93 z późn. zm.). W przypadku uznanej reklamacji Klient ma prawo do otrzymania zwrotu środków pieniężnych w formie, w której dokonana została płatność za Towar.
4.6. Klient ma możliwość złożenia reklamacji zakupionego Towaru osobiście, w każdym Salonie BSL na terenie Polski.

5. Reklamacja Karty Podarunkowej
5.1. Reklamacje związane z zakupem oraz użyciem Karty Podarunkowej będą rozpatrywane indywidualnie przez Wydawcę w ciągu 14 dni od daty złożenia pisemnej reklamacji przez Nabywcę lub Klienta w salonach BSL w godzinach ich otwarcia.
6. Postanowienia końcowe
6.1. Nabywca i Użytkownik Karty Podarunkowej poprzez zakup lub użycie Karty Podarunkowej oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, rozumie jego treść, nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się go przestrzegać.
6.2. BSL zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana Regulaminu nie narusza nabytych praw Nabywców lub Klientów.
6.3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 20.01.2018 do odwołania.
6.4. Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona na stronie internetowej: bigstar.pl oraz w Salonach BSL.
6.5. W zakresie nieuregulowanym zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
6.6. Niniejszy Regulamin oraz wszystkie jego późniejsze zmiany wchodzą w życie z dniem ogłoszenia na stronie bigstar.pl.

Zlokalizuj najbliższy sklep tutaj:

bigstar.pl/lokalizacje


Miejscowość Kod pocztowy Ulica Centrum Zobacz na mapie
Bełchatów 97-400 Kolejowa 6 Galeria Olimpia Zobacz na mapie
Biała Podlaska 21-500 Brzeska 27 C.H. Rywal Zobacz na mapie
Białogard 78-200 Pl. Wolności 10a Galeria Hosso Zobacz na mapie
Białystok 15-265 Czesława Miłosza 2 C.H. Atrium Biała Zobacz na mapie
Białystok 15-168 Wysockiego 67 Outlet Białystok Zobacz na mapie
Białystok 15-277 Świętojańska 15 Alfa Centrum Zobacz na mapie
Białystok 15-727 Hetmańska 16 C.H. Auchan Hetmańska Zobacz na mapie
Bielany Wrocławskie 55-040 Czekoladowa 7-9 C.H. Aleja Bielany Zobacz na mapie
Bielsko-Biała 43-300 Mostowa 5 Galeria Sfera Zobacz na mapie
Bielsko-Biała 43-300 Leszczyńska 20 Gemini Park Zobacz na mapie
Bielsko-Biała 43-300 Sarni Stok 2 C.H. Sarni Stok Zobacz na mapie
Biłgoraj 23-400 3 Maja 13 Galeria Biłgorajska Zobacz na mapie
Bochnia 32-700 Partyzantów 2a Galeria Rondo Zobacz na mapie
Bolesławiec 59-700 Adama Asnyka 1 Bolesławiec City Center Zobacz na mapie
Brest 224003 Machnowicza 6 C.H. Warszawskij Zobacz na mapie
Brzeg 49-300 Wrocławska 5 Galeria Brzeg Zobacz na mapie
Bydgoszcz 85-097 Jagiellońska 39-47 Focus Mall Bydgoszcz Zobacz na mapie
Bydgoszcz 85-171 Wojska Polskiego 1 Zielone Arkady Zobacz na mapie
Bydgoszcz 85-739 Fordońska 141 Galeria Pomorska Zobacz na mapie
Bytom 41-937 Strzelców Bytomskich 96 M1 Bytom Zobacz na mapie
Chrzanów 32-500 Trzebińska 40 C.H. Max Zobacz na mapie
Cieszyn 43-400 Wojciecha Korfantego 23 Galeria Stela Zobacz na mapie
Czeladź 41-250 Będzińska 80 C.H. M1 Zobacz na mapie
Częstochowa 42-200 Kisielewskiego 8 / 16 M1 Zobacz na mapie
Częstochowa 42-200 Al. Wojska Polskiego 207 Galeria Jurajska Zobacz na mapie
Dąbrowa Górnicza 41-300 Jana Iii Sobieskiego 6 C.H. Pogoria Zobacz na mapie
Dębica 39-200 Księdza Nosala 2 Galeria Dębicka Zobacz na mapie
Elbląg 82-300 Płk. Stanisława Dąbka 152 C.H. Ogrody Zobacz na mapie
Ełk 19-300 Pl. Miejski 1 Brama Mazur Zobacz na mapie
Gdańsk 80-174 Przywidzka 8 Designer Outlet Gdańsk Zobacz na mapie
Gdańsk 80-264 Al. Grunwaldzka 141 Galeria Bałtycka Zobacz na mapie
Gdańsk 80-850 Rajska 10 Galeria Madison Zobacz na mapie
Gdańsk 80-391 Kołobrzeska 41c C.H. Alfa Centrum Zobacz na mapie
Gdynia 81-304 Kazimierza Górskiego 2 Centrum Riviera Zobacz na mapie
Giżycko 11-500 Pasaż Portowy 5 Zobacz na mapie
Gliwice 44-100 Lipowa 1 C.H. Forum Zobacz na mapie
Gliwice 44-102 Al. Jana Nowaka Jeziorańskiego 1 Park Handlowy Arena Zobacz na mapie
Głogów 67-210 Józefa Piłsudskiego 19 Zobacz na mapie
Gniezno 62-200 Pałucka 2 Galeria Gniezno Zobacz na mapie
Gorzów Wielkopolski 66-400 Przemysłowa 2 C.H. Nova Park Zobacz na mapie
Gorzów Wielkopolski 66-400 Al. Konstytucji 3 Maja 102 Galeria Askana Zobacz na mapie
Grudziądz 86-300 Chełmińska 4 C.H. Alfa Zobacz na mapie
Gryfice 72-300 Wojska Polskiego 44 Galeria Hosso Zobacz na mapie
Gubin 66-620 Ułanów Karpackich 3 Galeria Hosso Zobacz na mapie
Iława 14-200 Królowej Jadwigi 6 Galeria Jeziorak Zobacz na mapie
Inowrocław 88-100 Wojska Polskiego 16 Galeria Solna Zobacz na mapie
Jarocin 63-200 Powstańców Wielkopolskich 18 C.H. Multishop Zobacz na mapie
Jarosław 37-500 Pl. Adama Mickiewicza 18 Zobacz na mapie
Jastrzębie Zdrój 44-335 Warszawska 2 Galeria Jastrzębie Zobacz na mapie
Jastrzębie Zdrój 44-335 Podhalańska 26 Galeria Zdrój Zobacz na mapie
Jaworzno 43-600 Grunwaldzka 59 Galeria Galena Zobacz na mapie
Jelenia Góra 58-506 Al. Jana Pawła Ii 51 Galeria Sudecka Zobacz na mapie
Kalisz 62-800 Al. Wojska Polskiego 21/21a Zobacz na mapie
Kalisz 62-800 Al. Wojska Polskiego 21/21a Zobacz na mapie
Katowice 40-101 Chorzowska 107 Silesia City Center Zobacz na mapie
Katowice 40-600 Kościuszki 229 Galeria Libero Zobacz na mapie
Kędzierzyn-Koźle 47-220 Al. Armii Krajowej 38 Odrzańskie Ogrody Zobacz na mapie
Kielce 25-312 Warszawska 26 Galeria Korona Zobacz na mapie
Kielce 25-406 Świętokrzyska 20 Galeria Echo Zobacz na mapie
Kluczbork 46-203 Byczyńska 101 Galeria Miodowa Zobacz na mapie
Kołobrzeg 78-100 Armii Krajowej 10 Galeria Hosso Zobacz na mapie
Kościan 64-000 Poznańska Kiełczewo 17 C.H. Quick Zobacz na mapie
Kościerzyna 83-400 Miodowa 15 Galeria Kościerska Zobacz na mapie
Koszalin 75-452 Jana Pawła Ii 20 Galeria Emka Zobacz na mapie
Koszalin 75-736 Ignacego Jana Paderewskiego 1 C.H. Atrium Zobacz na mapie
Kraków 30-644 Kamieńskiego 11 Bonarka City Center Zobacz na mapie
Kraków 31-536 Podgórska 34 Galeria Kazimierz Zobacz na mapie
Kraków 31-154 Pawia 5 Galeria Krakowska Zobacz na mapie
Kraków 31-580 Al. Pokoju 67 M1 Kraków Zobacz na mapie
Krosno 38-400 Bieszczadzka 29 C.H. Vivo Zobacz na mapie
Kutno 99-300 Kościuszki 73 Mmg Center Kutno Zobacz na mapie
Lębork 84-300 Staromiejska 30 Zobacz na mapie
Legionowo 05-120 Rynek 14 Zobacz na mapie
Legnica 59-220 Najświętszej Marii Panny 9 Galeria Piastów Zobacz na mapie
Leszno 64-100 Al. Konstytucji 3 Maja 12 Galeria Leszno Zobacz na mapie
Leszno 64-100 Jana Pawła Ii 16 C.H. Manhattan Zobacz na mapie
Lipienice 89-620 Podmiejska 2a Galeria Brama Pomorza Zobacz na mapie
Lubin 59-300 Gen. Władysława Sikorskiego 20 Cuprum Arena Zobacz na mapie
Lublin 20-147 Al. Spółdzielczości Pracy 32-34 Galeria Olimp Zobacz na mapie
Lublin 20-108 Al. Unii Lubelskiej 2 Tarasy Zamkowe Zobacz na mapie
Lublin 20-020 Lipowa 13 Lublin Plaza Zobacz na mapie
Lublin 20-234 Mełgiewska 16d Outlet Center Zobacz na mapie
Lubliniec 42-700 Oleska 20 Galeria Jedenastka Zobacz na mapie
Luboń 62-030 Dębiecka 1 Factory Poznań Zobacz na mapie
Łódź 90-307 Józefa Piłsudskiego 15/23 Galeria Łódzka Zobacz na mapie
Łódź 91-071 Karskiego 5 Manufaktura Zobacz na mapie
Łódź 93-457 Pabianicka 245 Port Łódź Zobacz na mapie
Łomża 18-400 Zawadzka 38 Galeria Veneda Zobacz na mapie
Malbork 82-200 Al. Rodła 9 Galeria Dekada Zobacz na mapie
Marki 05-270 Józefa Piłsudskiego 1 C.H. M1 Marki Zobacz na mapie
Mielec 39-300 Powstańców Warszawy 4 Galeria Navigator Zobacz na mapie
Mikołów 43-190 Gliwicka 3 C.H. Auchan Mikołów Zobacz na mapie
Mińsk 223049 Shchomyslitsky d.32 / 4 tc C.H. Diamond Mińsk Zobacz na mapie
Mińsk 220017 Prityckiego 156 C.H. Green City Zobacz na mapie
Modlniczka 32-085 Profesora Adama Różańskiego 32 Factory Kraków Zobacz na mapie
Myślenice 32-400 Słoneczna 2e Galeria Myślenice Zobacz na mapie
Mysłowice 41-400 Katowicka 64 C.H. Quick Park Zobacz na mapie
Nowy Dwór Mazowiecki 05-100 Warszawska 36 Galeria Hit Zobacz na mapie
Nowy Sącz 33-300 Lwowska 80 Galeria Trzy Korony Zobacz na mapie
Nowy Targ 34-400 Królowej Jadwigi 17 Galeria Nowotarska Zobacz na mapie
Nysa 48-300 Wrocławska 1 Zobacz na mapie
Olsztyn 10-576 Al. Józefa Piłsudzkiego 16 Aura Centrum Olsztyna Zobacz na mapie
Olsztyn 10-748 Juliana Tuwima 26 Galeria Warmińska Zobacz na mapie
Opinogóra Górna 06-406 Władysławowo 65 Mmg Center Ciechanów Zobacz na mapie
Opole 45-837 Wrocławska 152/154 C.H. Karolinka Zobacz na mapie
Opole 45-040 Pl. Mikołaja Kopernika 16 Solaris Center Zobacz na mapie
Ostrołęka 07-410 Gen. Augusta Emila Fieldorfa "Nila" 28/39c Galeria Bursztynowa Zobacz na mapie
Ostrów Wielkopolski 63-400 Kaliska 120 Galeria Ostrovia Zobacz na mapie
Ostrowiec Świętokrzyski 27-400 Adama Mickiewicza 30 Galeria Ostrowiec Zobacz na mapie
Oświęcim 32-600 Powstańców Śląskich 1 Galeria Handlowa Niwa Zobacz na mapie
Piaseczno 05-500 Puławska 42e Designer Outlet Zobacz na mapie
Piła 64-920 Al. Powstańców Wielkopolskich 99 Atrium Kasztanowa Zobacz na mapie
Piła 64-920 14 Lutego 26 Vivo Piła Zobacz na mapie
Piotrków Trybunalski 97-300 Juliusza Słowackiego 123 Focus Mall Zobacz na mapie
Płock 09-402 Tysiąclecia 2a C.H. Atrium Mosty Zobacz na mapie
Polkowice 59-101 Młyńska 10 Park Polkowice Zobacz na mapie
Poznań 61-693 Drużbickiego 2 Poznań Plaza Zobacz na mapie
Poznań 61-136 Pleszewska 1 C.H. Posnania Zobacz na mapie
Poznań 61-586 Stanisława Matyi 2 Avenida Poznań Zobacz na mapie
Poznań 60-198 Bukowska 156 King Cross Marcelin Zobacz na mapie
Poznań 61-285 Szwajcarska 14 C.H. M1 Zobacz na mapie
Przemyśl 37-700 Wojciecha Brudzewskiego 1 Galeria Sanowa Zobacz na mapie
Puławy 24-100 Lubelska 2 Galeria Zielona Zobacz na mapie
Racibórz 47-400 Adama Mickiewicza 12 Galeria Młyńska Zobacz na mapie
Radom 26-604 Grzecznarowskiego 28 C.H. M1 Zobacz na mapie
Radom 26-609 Bolesława Chrobrego 1 Galeria Słoneczna Zobacz na mapie
Radomsko 97-500 Krakowska 29-37 Galeria Baszta Zobacz na mapie
Rawicz 63-900 Wojska Polskiego 15 Zobacz na mapie
Ruda Śląska 41-710 1 Maja 310 C.H. Ruda Śląska Plaza Zobacz na mapie
Rumia 84-230 Grunwaldzka 108 C.H. Port Rumia Zobacz na mapie
Rybnik 44-200 Raciborska 16 Rybnik Plaza Zobacz na mapie
Rzeszów 35-315 Al. Kopisto 1 Millenium Hall Zobacz na mapie
Rzeszów 35-001 Al. Józefa Piłsudskiego 44 Galeria Rzeszów Zobacz na mapie
Rzgów 95-030 Żeromskiego 8 Ptak Outlet Zobacz na mapie
Sandomierz 27-600 Armii Krajowej 10 Galeria Królewska Zobacz na mapie
Siedlce 08-110 Józefa Piłsudskiego 74 Galeria Siedlce Zobacz na mapie
Sieradz 98-200 Al. Grunwaldzka 1 Galeria Sieradzka Zobacz na mapie
Słupsk 76-200 Szczecińska 58 C.H. Jantar Zobacz na mapie
Słupsk 76-200 Tuwima 32-33 Galeria Słupsk Zobacz na mapie
Sosnowiec 41-200 Stanisława Staszica 8b C.H. Plejada Zobacz na mapie
Sosnowiec 41-200 Henryka Sienkiewicza 2 Sosnowiec Plaza Zobacz na mapie
Śrem 63-100 Al. Solidarności 2 Galeria Polonia Zobacz na mapie
Stalowa Wola 37-450 Fryderyka Chopina 42 Galeria Vivo Zobacz na mapie
Starachowice 27-200 Kard. Wyszyńskiego 14 C.H. Galardia Zobacz na mapie
Stare Miasto 62-571 Ogrodowa 31a C.H. Ferio Zobacz na mapie
Stargard 73-110 Józefa Piłsudskiego 6/1 Zobacz na mapie
Starogard Gdański 83-200 Pomorska 7 Galeria Neptun Zobacz na mapie
Staszów 28-200 Mickiewicza 62 Galeria Staszowska Zobacz na mapie
Suwałki 16-400 Gen. J. Dwernickiego 15 Zobacz na mapie
Swarzędz 62-020 Poznańska 6 C.H. Etc Zobacz na mapie
Świdnica 58-100 Westerplatte 29 Galeria Świdnicka Zobacz na mapie
Świebodzin 66-200 Słowiańska 1 Galeria Hosso Zobacz na mapie
Świnoujście 72-600 Dąbrowskiego 5 C.H. Corso Zobacz na mapie
Szamotuły 64-500 Nowowiejskiego 1 C.H. Inbag Zobacz na mapie
Szczecin 70-404 Al. Niepodległości 36 Galeria Kaskada Zobacz na mapie
Szczecin 70-784 Andrzeja Struga 42 Outlet Park Zobacz na mapie
Szczecin 70-342 Al. Bohaterów Warszawy 42 Galeria Turzyn Zobacz na mapie
Szczecin 70-554 Al. Wyzwolenia 18-20 C.H. Galaxy Zobacz na mapie
Szczecinek 78-400 Bohaterów Warszawy 6 Galeria Hosso Zobacz na mapie
Tarnów 33-100 Nowodąbrowska 127 Gemini Park Zobacz na mapie
Tczew 83-110 Pomorska 1 Galeria Kociewska Zobacz na mapie
Tomaszów Lubelski 22-600 Traugutta 1 Galeria Rynek Zobacz na mapie
Tomaszów Mazowiecki 97-200 Warszawska 1 Galeria Tomaszów Zobacz na mapie
Toruń 87-100 Stanisława Żółkiewskiego 15 Atrium Copernicus Zobacz na mapie
Toruń 87-100 Broniewskiego 90 Toruń Plaza Zobacz na mapie
Turek 62-700 Milewskiego 7 C.H. Karuzela Zobacz na mapie
Wałbrzych 58-300 1 Maja 64 Galeria Victoria Zobacz na mapie
Warszawa 04-190 Jubilerska 1/3 King Cross Praga Zobacz na mapie
Warszawa 03-287 Głębocka 15 Atrium Targówek Zobacz na mapie
Warszawa 01-466 Powstańców Śląskich 126 Galeria Bemowo Zobacz na mapie
Warszawa 04-125 Gen. Augusta Emila Fieldorfa "Nila" 41 C.H. Gocław Zobacz na mapie
Warszawa 00-175 Al. Jana Pawła Ii 82 C.H. Arkadia Zobacz na mapie
Warszawa 02-222 Al. Jerozolimskie 179 Blue City Zobacz na mapie
Warszawa 01-460 Górczewska 124 C.H. Wola Park Zobacz na mapie
Warszawa 02-495 Pl. Czerwca 1976r. 6 Factory Ursus Zobacz na mapie
Warszawa 02-326 Al. Jerozolimskie 148 Atrium Reduta Zobacz na mapie
Warszawa 03-236 Annopol 2 Factory Annopol Zobacz na mapie
Warszawa 02-903 Powsińska 31 Sadyba Best Mall Zobacz na mapie
Włocławek 87-800 Jana Kilińskiego 3 Wzorcownia Zobacz na mapie
Wodzisław Śląski 44-300 Targowa 19 Karuzela Zobacz na mapie
Wolsztyn 64-200 Kościelna 9 Zobacz na mapie
Wołomin 05-200 Geodetów 2 Galeria Wołomin Zobacz na mapie
Wrocław 50-363 Pl. Grunwaldzki 22 Pasaż Grunwaldzki Zobacz na mapie
Wrocław 54-610 Graniczna 2 Factory Wrocław Zobacz na mapie
Wrocław 54-204 Legnicka 58 C.H. Magnolia Park Zobacz na mapie
Września 62-300 Kolejowa 15 Galeria Karuzela Zobacz na mapie
Wyszków 07-200 Gen. Sowińskiego 62 Galeria Wyszków Zobacz na mapie
Zabrze 41-800 Plac Teatralny 12 C.H. Platan Zobacz na mapie
Zabrze 41-800 Plutonowego R. Szkubacza 1 C.H. M1 Zobacz na mapie
Zamość 22-400 Przemysłowa 10 Galeria Twierdza Zobacz na mapie
Zgorzelec 59-900 Armii Krajowej 52a Plaza Zobacz na mapie
Zielona Góra 65-729 Energetyków 2a Pasaż Tesco Zobacz na mapie
Żory 44-240 Francuska 11 C.H. Auchan Zobacz na mapie
Żywiec 34-300 Zielona 3 C.H. Lider Zobacz na mapie
BigStar na Facebook BigStar na YouTube BigStar na Instagram

Infolinia   +48 62 76 52 102

Poniedziałek-Piątek 8:00 – 18:00
Sobota 8:00-16:00

Copyright © bigstarjeans.com Wszystkie prawa zastrzeżone. Systemy OmniChannel eCommerce: i-systems

OK
Strona wykorzystuje pliki Cookies m.in. w celach statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce - Polityka Prywatności.