← Powrót

Kup jeansy BIG STAR i wygraj samochód

rejestracja zakupu


I. Zasady ogólne Loterii promocyjnej
I.1. Loteria pod nazwą „Samochód za jeansy Big Star”, zwana dalej również „Loterią”, jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 10 Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. 2016 poz. 471), prowadzoną zgodnie z przepisami tej ustawy, na podstawie zezwolenia właściwego organu.
I.2. Organem administracji publicznej wydającym zezwolenie na prowadzenie Loterii jest Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Łodzi.
I.3. Podmiotem urządzającym Loterię jest i360 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, przy ul. Henryka Sienkiewicza 85/87 lok. 8, 90-057 Łódź, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000339847, o kapitale zakładowym w wysokości 489.375,00 zł, opłaconym
w całości, posługująca się numerem statystycznym REGON 142057582 i numerem identyfikacji podatkowej NIP 7010206178, zwana dalej „Organizatorem”.

I.4. Nad prawidłowością urządzania Loterii czuwa Komisja Nadzoru powołana przez Organizatora Loterii, działająca na podstawie regulaminu Komisji Nadzoru wydanego przez Organizatora, w skład której wchodzi osoba posiadająca stosowne świadectwo zawodowe wydane przez Ministra Finansów uprawniające do nadzoru loterii promocyjnych. Nadto stosownie do postanowień art. 24 Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. 2016 poz. 471) Organizator zapewnił, aby osoby pełniące funkcję lub zajmujące stanowisko, z którymi wiąże się obowiązek nadzorowania gier hazardowych, w szczególności osoby nadzorujące loterie promocyjne oraz obowiązek bezpośredniego prowadzenia gry hazardowej, w szczególności osoby obsługujące urządzenia do gier przed rozpoczęciem wykonywania obowiązków na zajmowanym stanowisku lub pełnienia funkcji odbyły szkolenia z zakresu przepisów o grach hazardowych
i regulaminów urządzanych gier w zakresie niezbędnym do wykonywania czynności związanych z nadzorowaniem i prowadzeniem gier. Stosownie zaś do postanowień art. 24 b) Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U2016 poz. 471) szkolenie z zakresu przepisów o grach hazardowych i regulaminów urządzanych gier przeprowadził Organizator, jako podmiot urządzający gry hazardowe. Po zakończeniu szkolenia Organizator wydał uczestnikom szkolenia pisemne zaświadczenia o odbyciu szkolenia.

I.5. Loteria prowadzona jest na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

I.6. Towarami promowanymi w ramach Loterii są wszystkie produkty z kategorii spodni bez względu na długość, cenę, materiał i rodzaj (zwanych dalej „Produktami”) oferowane do sprzedaży w dowolnym punkcie sprzedaży Big Star zlokalizowanym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, których lista dostępna jest za pomocą wyszukiwarki lokalizacji sklepów znajdującej się na stronie https://bigstar.pl/lokalizacje.html lub w sklepie on-line działającym pod adresem https://bigstar.pl/ (zwanych dalej „Punktami Sprzedaży Big Star”) udokumentowanego jednym paragonem albo fakturą VAT.

I.7. Sprzedaż Produktów w ramach Loterii prowadzona jest w okresie od dnia 29 września 2017 r. do dnia 17 grudnia 2017 r. O zachowaniu powyższego terminu decyduje data wystawienia paragonu fiskalnego albo faktury VAT dokumentujących zakup Produktu. Zakup Produktów przed dniem 29 września 2017 r. lub po dniu 17 grudnia 2018 r. nie będzie uprawniał do udziału w Loterii. Dodatkowo nie będzie istniała techniczna możliwość dokonania zgłoszenia do Loterii, o którym mowa w pkt 2.2. gdyż formularz zgłoszeniowy nie będzie aktywny poza okresem sprzedaży Produktów.

I.8. Czas trwania Loterii obejmuje okres od dnia 29 września 2017 r. do dnia
23 marca 2018 r. Datą zakończenia Loterii jest data zakończenia postępowania reklamacyjnego.

I.9. Roszczenia Uczestników z tytułu sposobu urządzenia Loterii przedawniają się
z upływem 6 miesięcy od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne. Bieg przedawnienia roszczenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację. Stosownie do postanowień art. 39 ust. 6 w związku z art. 66 Ustawy
z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2017 poz. 88 z późn. zm.) Organizator posiada gwarancję bankową wypłat nagród do wysokości wartości nagród określonej w regulaminie Loterii.

I.10. Loteria przeznaczona jest wyłącznie dla osób fizycznych (zwanych w niniejszym Regulaminie „Uczestnikami”), które w okresie od dnia 29 września 2017 r. do dnia 17 grudnia 2017 r. (zwanym dalej „Okresem promocyjnym”) dokonają zakupu co najmniej jednej sztuki Produktu, jako konsumenci w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego bądź reprezentanci osób prawnych lub innych jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, w dowolnym zlokalizowanym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej Punktem Sprzedaży Big Star udokumentowanego paragonem fiskalnym albo fakturą VAT. Zakup dokonany przed lub po upływie terminu określonego w zdaniu poprzedzającym nie uprawnia do udziału w Loterii. Z ostrożności Organizator wskazuje, iż zakup więcej niż jednej sztuki Produktu dokumentowanego jednym paragonem albo fakturą VAT uprawnia do dokonania jednego zgłoszenia do Loterii w trybie określonym w pkt 2.1.

I.11. Loteria polega na tym, iż Uczestnik, o którym mowa w pkt 1.10., bierze nieodpłatnie udział w Loterii, w której oferowane są wygrane pieniężne i rzeczowe według zasad określonych w niniejszym Regulaminie.

I.12. W Loterii nie mogą brać udziału pracownicy i osoby będące współpracownikami w okresie trwania Loterii Organizatora ani Spółki Big Star Limited Sp. z o.o. ani Punktów Sprzedaży Big Star. W Loterii nie mogą brać udziału również członkowie rodzin osób powyżej wymienionych. Przez członków rodziny, o których mowa powyżej, rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

I.13. Celem Loterii jest wzrost sprzedaży Produktów.

I.14. Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie w biurze Organizatora, tj. pod adresem i360 Sp. z o.o., ul. Sarmacka 12/2, 02-972 Warszawa, a także na stronie internetowej www.loteriabigstar.pl. Na żądanie Uczestnika lub potencjalnego Uczestnika Loterii Organizator wyśle mu pocztą kopię Regulaminu, pod warunkiem otrzymania zaadresowanej zwrotnie koperty wraz ze znaczkiem.

I.15. Osoby, o których mowa w pkt 1.10. Regulaminu, przystępując do udziału w Loterii, powinny zapoznać się z treścią Regulaminu i stosować się do zasad w nim określonych.

II. Warunki uczestnictwa w Loterii promocyjnej

II.1. Uczestnikom Loterii, o których mowa w pkt 1.10., przysługuje prawo Zgłoszenia do Loterii przez dokonanie rejestracji na stronie

rejestracja zakupu

uprawniające do udziału w losowaniach nagród.

II.2. Warunkiem rejestracji, stosownie do postanowień pkt 2.1., jest kompletne wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie www.loteriabigstar.pl, dokonane osobiście przez Uczestnika loterii oraz poprawne wypełnienie kodu bezpieczeństwa, tzw. captcha. Formularz zgłoszeniowy zawiera następujące pola:
Imię i nazwisko – dane obowiązkowe;
Adres, na który Uczestnik życzy sobie otrzymać nagrodę – dane obowiązkowe – w zakresie: ulica, nr domu, opcjonalnie nr mieszkania, kod pocztowy, miasto;
Numer telefonu komórkowego – dane obowiązkowe;
Adres e-mail – dane dobrowolne;
Nr paragonu albo faktury VAT – dane obowiązkowe;
Data zakupu – dane obowiązkowe;
Wskazanie Punktu Sprzedaży Big Star w którym dokonano zakupu – dane obowiązkowe;
Produkty kupione w Loterii – dane obowiązkowe;
Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem Loterii – dane obowiązkowe;
Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych, promocji i reklamy – dane dobrowolne;
Wyrażenie zgody na otrzymywanie telefonicznych połączeń przychodzących inicjowanych przez Big Star Limited Sp. z o. o. w celach handlowych i marketingowych zgodnie z art. 172 Ustawy Prawo telekomunikacyjne – dane dobrowolne.
II.3. Rejestracji, o której mowa w pkt 2.1. można dokonać w terminie od 29 września 2017 r. do 17 grudnia 2017 r. Zgłoszenia dokonane przed lub po upływie terminu określonego w zdaniu poprzedzającym nie uprawniają do udziału w Loterii.

II.4. Rejestracja, o której mowa w pkt 2.1 wymaga włączenia w systemie komputerowym przy pomocy którego dokonywane jest zgłoszenie plików cookies, o których mowa w pkt. 7.11.

II.5. Uczestnicy, którzy nie spełnili warunku określonego w pkt 2.2 oraz 2.3., tracą prawo do otrzymania jakiejkolwiek nagrody.

II.6. Zgłoszenia nieprawidłowe tj. niespełniające kryteriów wskazanych w pkt 2.2 nie uprawniają do udziału w losowaniach w tym do otrzymania nagrody.
W szczególności za nieprawidłowe uznaje się zgłoszenia dokonane przy użyciu oprogramowania, którego celem jest automatyczne dokonywanie zgłoszeń w Loterii, omijanie zabezpieczeń informatycznych formularza zgłoszeniowego na stronie www.loteriabigstar.pl bądź zmienianie danych osobowych uczestników w celu ominięcia bądź obejścia ograniczeń zapisanych w niniejszym regulaminie. Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia z udziału w loterii Uczestnika stosującego metody określone w zdaniu poprzedzającym.

II.7. W celu uniknięcia wątpliwości Organizator informuje, iż jeden Uczestnik oraz Uczestnicy wchodzący w skład gospodarstwa domowego podający ten sam adres (zamieszkania, korespondencyjny, zameldowania lub dostawy nagród) lub ten sam numer telefonu komórkowego lub ten sam adres e-mail może/mogą otrzymać tylko jedną nagrodę, o której mowa w pkt 3.1.1. lit a) w efekcie każdego z losowań, o których mowa w pkt 4.2 lub jedną nagrodę, o której mowa w pkt 3.1.2 lit a) w czasie trwania Loterii. Ograniczenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym dotyczy również przypadków gdy Uczestnik bądź Uczestnicy dokonuje zgłoszenia podając różne numery telefonów komórkowych bądź adresy e-mail. W takich sytuacjach po weryfikacji danych osobowych Uczestników, dany Uczestnik może zostać nagrodzony wyłącznie jedną nagrodą, o której mowa w pkt 3.1.1. lit a) lub 3.1.2 lit a) w czasie trwania całej Loterii.

II.8. W związku z uprawnieniem Organizatora, o którym mowa w pkt 5.5 Laureat zobowiązany jest zachować oryginalny paragon albo oryginał faktury VAT, który został podany w zgłoszeniu, o którym mowa w pkt 2.1 oraz 2.2 dokumentujący zakup Produktów, stosownie do postanowień niniejszego regulaminu.

II.9. Paragony fiskalne albo faktury VAT nie dokumentujące zakupu Produktów nie uprawniają do udziału w Loterii.

II.10. Dokonanie zwrotu kupionego Produktu, którego zakup był dokumentowany paragonem fiskalnym albo fakturą VAT, zarejestrowaną w trybie określonym w pkt 2.1 oraz 2.2. regulaminu pozbawia Uczestnika prawa udziału w Loterii. W przypadku wylosowania zgłoszenia Uczestnika, który dokonał zwrotu stosowanie do postanowień zdania poprzedzającego, prawo do nagrody przechodzi na kolejnego uczestnika z listy rezerwowej.

II.11. W przypadku gdy paragon fiskalny albo faktura VAT, zarejestrowane w trybie określonym w pkt 2.1 oraz 2.2 regulaminu dokumentują zakup więcej niż jednej sztuki Produktu, aby zachować prawo udziału w Loterii, Uczestnik może dokonać zwrotu Produktów, jednakże w takiej ilości, aby wskutek zwrotu pozostawał właścicielem co najmniej jednej sztuki Produktu, którego zakup dokumentowany jest paragonem fiskalnym albo fakturą VAT, o których mowa w zdaniu poprzedzającym.

III. Nagrody w Loterii promocyjnej

III.1. Nagrodami, które stanowią wygrane w Loterii, są:

III.1.1. Nagrody pierwszego rzędu:
a) 800 (słownie: osiemset) voucherów do wykorzystania w Punktach Sprzedaży Big Star o wartości 100,00 zł brutto (słownie: sto złotych 00/100);

III.1.2. Nagrody główne:
a) 3 (słownie: trzy) samochody osobowe Hyundai i20 benzyna, 84 KM classic plus, wersja limitowana Fresh, (którego specyfikacja stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu) o wartości 53 100,00 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt trzy tysiące sto złotych 00/100) wraz z kwotą pieniężną w wysokości 5 900,00 zł (słownie: pięć tysięcy dziewięćset złotych00/100). Łączna wartość nagrody głównej wynosi 59 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych 00/100).

III.2. Uczestnicy Loterii nie mogą przenieść prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie.

III.3. Łączna wartość nagród pierwszego rzędu w Loterii wynosi 80.000,00 zł brutto (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

III.4. Łączna wartość nagród w Loterii wynosi 257 000,00 zł brutto (słownie: dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych 00/100).

III.5. Opodatkowanie wygranych w Loterii nagród odbywa się na zasadach wynikających
z obowiązujących przepisów prawa podatkowego. W szczególności, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 6a Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. 2016 poz. 2032 z późn. zm.) wygrane w Loteriach promocyjnych urządzanych i prowadzonych przez uprawniony podmiot na podstawie przepisów o grach hazardowych są zwolnione od podatku dochodowego, jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych nie przekracza 2 280,00 zł. W związku z powyższym Organizator uiszcza na rachunek Urzędu Skarbowego właściwego dla jego siedziby zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wartości wygranych, których wartość przewyższa kwotę zwolnienia, o której mowa w zdaniu poprzedzającym. Oznacza to, iż w przypadku nagrody głównej, o której mowa w pkt 3.1.2. lit. a) Laureat otrzymuje samochód Hyundai i20 o wartości 53 000,00 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt trzy tysiące złotych 00/100), zaś kwota pieniężna w wysokości 5 900,00 zł (słownie: pięć tysięcy dziewięćset złotych 00/100) jest potrącana przez Organizatora na poczet zryczałtowanego podatku dochodowego.

III.6. Laureatom nagród nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród ani (w przypadku nagród rzeczowych) otrzymania ich ekwiwalentu pieniężnego.

IV. Sposób urządzenia Loterii promocyjnej

IV.1. Łącznie w Loterii przewidzianych jest 83 losowania.

IV.2. Losowania nagród pierwszego rzędu odbywają się w biurze Organizatora, tj. przy ul. Sarmackiej 12/2 w Warszawie, kod pocztowy 02-972 w nast. terminach:

IV.2.1. w dniu 9 października 2017 r. o godzinie 8.00 spośród zgłoszeń dokonanych od godziny 00:00:00 dnia 29 września 2017 r. do godziny 23:59:59 dnia 8 października 2017 r.
IV.2.2. w dniu 16 października 2017 r. o godzinie 8.00 spośród zgłoszeń dokonanych od godziny 00:00:00 dnia 9 października 2017 r. do godziny 23:59:59 dnia 15 października 2017 r.
IV.2.3. w dniu 23 października 2017 r. o godzinie 8.00 spośród zgłoszeń dokonanych od godziny 00:00:00 dnia 16 października 2017 r. do godziny 23:59:59 dnia 22 października 2017 r.
IV.2.4. w dniu 30 października 2017 r. o godzinie 8.00 spośród zgłoszeń dokonanych od godziny 00:00:00 dnia 23 października 2017 r. do godziny 23:59:59 dnia 29 października 2017 r.
IV.2.5. w dniu 6 listopada 2017 r. o godzinie 8.00 spośród zgłoszeń dokonanych od godziny 00:00:00 dnia 30 października 2017 r. do godziny 23:59:59 dnia 5 listopada 2017 r.
IV.2.6. w dniu 13 listopada 2017 r. o godzinie 8.00 spośród zgłoszeń dokonanych od godziny 00:00:00 dnia 6 listopada 2017 r. do godziny 23:59:59 dnia 12 listopada 2017 r.
IV.2.7. w dniu 20 listopada 2017 r. o godzinie 8.00 spośród zgłoszeń dokonanych od godziny 00:00:00 dnia 13 listopada 2017 r. do godziny 23:59:59 dnia 19 listopada 2017 r.
IV.2.8. w dniu 27 listopada 2017 r. o godzinie 8.00 spośród zgłoszeń dokonanych od godziny 00:00:00 dnia 20 listopada 2017 r. do godziny 23:59:59 dnia 26 listopada 2017 r.
IV.2.9. w dniu 04 grudnia 2017 r. o godzinie 8.00 spośród zgłoszeń dokonanych od godziny 00:00:00 dnia 27 listopada 2017 r. do godziny 23:59:59 dnia 3 grudnia 2017 r.
IV.2.10. w dniu 11 grudnia 2017 r. o godzinie 8.00 spośród zgłoszeń dokonanych od godziny 00:00:00 dnia 4 grudnia 2017 r. do godziny 23:59:59 dnia 10 grudnia 2017 r.
IV.2.11. w dniu 18 grudnia 2017 r. o godzinie 8.00 spośród zgłoszeń dokonanych od godziny 00:00:00 dnia 11 grudnia 2017 r. do godziny 23:59:59 dnia 17 grudnia 2017 r.

IV.3. W każdym z terminów określonych w pkt od 4.2.1 do 4.2.11 odbywają się losowania spośród zgłoszeń nadesłanych każdego dnia osobno. W każdym z losowań jakie odbywają się danego dnia uczestniczą wyłącznie zgłoszenia nadesłane w dniu, którego dotyczy losowanie.

IV.4. Losowania, o których mowa w pkt od 4.2.1 do 4.2.11 następują przez wybór spośród wszystkich poprawnych zgłoszeń dokonanych w danym dniu objętym losowaniem 10 (słownie: dziesięciu) Laureatów oraz 2 Uczestników, których zgłoszenia zostają umieszczone na liście rezerwowej do każdej nagród pierwszego rzędu, o których mowa w pkt 3.1.1. lit a).

IV.5. Losowanie nagród głównych odbywa się w biurze Organizatora, tj. przy ulicy Sarmackiej 12/2 w Warszawie, kod pocztowy 02-972 w nast. terminach:

IV.5.1. w dniu 2 listopada 2017 r. o godzinie 8.00 spośród zgłoszeń dokonanych od godziny 00:00:00 dnia 29 września 2017 r. do godziny 23:59:59 dnia 1 listopada 2017 r.
IV.5.2. w dniu 4 grudnia 2017 r. o godzinie 8.00 spośród zgłoszeń dokonanych od godziny 00:00:00 dnia 2 listopada 2017 r. do godziny 23:59:59 dnia 30 listopada 2017 r.
IV.5.3. w dniu 18 grudnia 2017 r. o godzinie 8.00 spośród zgłoszeń dokonanych od godziny 00:00:00 dnia 1 grudnia 2017 r. do godziny 23:59:59 dnia 17 grudnia 2017 r.

IV.6. Losowania, o których mowa w pkt od 4.5.1 do 4.5.3 następują przez wybór spośród wszystkich poprawnych zgłoszeń dokonanych w danym okresie objętych losowaniem jednego Laureata oraz 4 Uczestników, których zgłoszenia zostają umieszczone na liście rezerwowej do nagród głównych, o których mowa w pkt 3.1.2. lit a).

IV.7. Losowania nagród pierwszego rzędu oraz nagród głównych odbywa się przy użyciu programu komputerowego zapewniającego należyte bezpieczeństwo przetwarzania danych.

IV.8. Nad prawidłowością przebiegu losowań, o których mowa w pkt 4.2 oraz 4.5. czuwa Komisja Nadzoru, o której mowa w pkt 1.4.

V. Wydanie nagród

V.1. Laureaci nagród pierwszego rzędu powiadamiani są o wygranej, przez wysłanie wiadomości SMS na numer telefonu komórkowego podany w formularzu zgłoszeniowym o którym mowa w pkt 2.2 w ciągu 48 godzin od daty losowania.

V.2. Laureat nagrody głównej powiadamiany jest o wygranej telefonicznie w ciągu 48 godzin od daty losowania. W trakcie tej rozmowy telefonicznej Laureat powiadamiany jest o wyniku losowania oraz proszony o przedstawienie się (tj. podanie imienia i nazwiska) oraz potwierdzenie, że:
a) jest Uczestnikiem Loterii, spełniającym kryteria określone w pkt 1.10.,
b) wyraża zgodę na nagrywanie rozmowy,
c) nie należy do grona osób wykluczonych z udziału w Loterii zgodnie z pkt 1.12.

V.3. W przypadku gdy dane laureata nie zgadzają się z danymi Uczestnika podanymi w zgłoszeniu lub gdy nie uda się nawiązać kontaktu telefonicznego z Laureatem nagrody głównej, albo jeżeli Laureat nagrody głównej odmawia przedstawienia się (tj. podania imienia i nazwiska) albo nie wyraża chęci odbioru nagrody, albo odmawia zgody na nagrywanie rozmowy, albo stwierdza, że należy do grona osób wykluczonych z udziału w Loterii zgodnie z pkt 1.12, albo nie potwierdzi spełnienia kryteriów udziału w Loterii, o których mowa w pkt od 2.2 do 2.6 Laureat taki traci prawo do otrzymania nagrody. Organizator podejmuje 8 (osiem) prób nawiązania kontaktu telefonicznego z Laureatem nagrody głównej w godzinach od 8.00 do 20.00, przy czym w pierwszej kolejności wykonywanych jest 5 (pięć) prób połączeń w odstępach co najmniej 2 (dwóch) godzin w jednym dniu, a w razie nienawiązania rozmowy telefonicznej pozostałe 3 (trzy) próby połączenia w odstępie 4 (czterech) godzin w kolejnym dniu. Za nienawiązanie rozmowy telefonicznej uznaje się w szczególności:
a) nieodebranie przez Laureata nagrody głównej telefonu w czasie 6 (sześciu) telefonicznych długich sygnałów przerywanych,
b) nieuzyskanie połączenia na skutek zajętej linii telefonicznej Laureata nagrody głównej (krótkie sygnały przerywane),
c) uzyskanie połączenia z pocztą głosową Laureata nagrody głównej,
d) nieuzyskanie połączenia na skutek wyłączenia telefonu Laureata nagrody głównej bądź na skutek znajdowania się aparatu telefonicznego Laureata nagrody głównej poza zasięgiem sygnału operatora.

V.4. Postanowienia zawarte w pkt 5.2. stosuje się odpowiednio do Laureatów nagród głównych oraz Laureatów, którzy uzyskali prawo do nagrody z listy rezerwowej. Organizator powiadamia Uczestników z listy rezerwowej, w kolejności ich umieszczenia na liście rezerwowej, niezwłocznie po dopełnieniu procedury opisanej w pkt 5.2., to znaczy w ciągu 1 (jednej) godziny od zakończenia nieudanej ósmej próby nawiązania kontaktu telefonicznego z Laureatem nagrody głównej.

V.5. Organizator może zażądać od Laureatów nagród głównych lub laureatów nagród pierwszego rzędu przedstawienia paragonu (paragonów) lub faktury VAT (faktur VAT) w takiej liczbie, która odpowiada liczbie dokonanych przez Laureata Zgłoszeń w celu weryfikacji, czy faktycznie każde zgłoszenie zostało dokonane przez Laureata zgodnie z zasadą wyrażoną w niniejszym punkcie Regulaminu. W przypadku skorzystania przez Uczestnika z uprawnienia, o którym mowa w pkt 2.11 Organizator może żądać także przedstawienia oryginalnych dokumentów poświadczających dokonania zwrotu. Żądanie takie Organizator może przedstawić Laureatowi w treści wiadomości SMS, o której mowa w pkt 5.1. lub w trakcie rozmowy, o której mowa w pkt 5.2 w takim przypadku Laureat zobowiązany jest dostarczyć paragon (paragony) albo fakturę VAT (faktury VAT) oraz dokumenty poświadczające zwrot w sposób opisany w pkt 5.6. Jeżeli Laureat nie przedstawi paragonu (paragonów) albo faktury VAT (faktur VAT) albo oryginalnych dokumentów poświadczających dokonania zwrotu, o których mowa w niniejszym punkcie Regulaminu, wówczas traci prawo do nagrody, a prawo to przechodzi na Uczestnika znajdującego się na pierwszym miejscu na liście rezerwowej do danej nagrody, przy czym również od tego Uczestnika Organizator może zażądać przedstawienia paragonu (paragonów) albo faktury VAT (faktur VAT) w celu weryfikacji, o której jest mowa w niniejszym punkcie Regulaminu.

V.6. Oryginalny paragon albo oryginał faktury VAT oraz oryginalne dokumenty poświadczające dokonanie zwrotu (w przypadku skorzystania przez Uczestnika z uprawnienia, o którym mowa w pkt 2.11) oraz pisemne oświadczenie Laureata, że spełnia postanowienia niniejszego regulaminu w tym nie należy do grona osób wykluczonych z udziału w Loterii zgodnie z pkt 1.12. Regulaminu, Laureat może:

V.6.1. dostarczyć osobiście w ciągu 7 dni od daty przedstawienia żądania w godzinach od 9.30 do 17.00 na adres biura Organizatora tj. ul. Sarmacka 12/2, 02-972 Warszawa (dla zachowania terminu, o którym jest mowa w pkt 5.6.1 miarodajna jest data przekazania wszystkich powyższych materiałów w siedzibie Organizatora) – w tym przypadku Laureat może żądać pisemnego potwierdzenia otrzymania przez Organizatora tak dostarczonych materiałów,
V.6.2. rezygnując z dostarczenia osobistego opisanego w pkt 5.6.1 powyżej, Laureat może przesłać na adres biura Organizatora, tj. ul. Sarmacka 12/2, 02-972 Warszawa za pośrednictwem przesyłki poleconej lub kurierskiej (dla zachowania terminu, o którym jest mowa w pkt 5.6.1 miarodajna jest data przekazania wszystkich powyższych materiałów w siedzibie Organizatora).

V.7. Warunkiem wydania nagrody jest spełnienie przez Laureata każdej nagrody wszystkich warunków niniejszego Regulaminu.

V.8. Nagrody pierwszego rzędu, o których mowa w pkt 3.1.1 lit. a), wydawane są w Punkcie Sprzedaży Big Star wskazanym przez Laureata.

V.9. Nagrody główne, o których mowa w pkt 3.1.2. lit. a), wydawana jest w biurze Organizatora, tj. przy ulicy Sarmackiej 12/2 w Warszawie, kod pocztowy 02-972 w terminie ustalonym z Laureatem, jednakże nie później niż do dnia 15 stycznia 2018 r. Pod pojęciem wydania nagrody głównej, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym rozumie się przekazania prawa własności do nagrody głównej w tym dokumentów uprawniających do zarejestrowania samochodu stanowiącego nagrodę główną. Przekazanie kluczyków do samochodu stanowiącego nagrodę główną odbędzie się w salonie marki Hyundai wskazanym przez Organizatora lub na terenie siedziby Big Star Limited Sp. z o.o. tj. przy al. Wojska Polskiego 21/21A, 62-800 Kalisz, nie później niż do dnia 28 lutego 2018 r.

V.10. Laureaci nagród mogą wyrazić zgodę na publikację na stronie internetowej www.loteriabigstar.pl oraz na profilu marki na portalu społecznościowym Facebook, na potrzeby komunikacji Loterii, swojego imienia, nazwiska i nazwy miejscowości, w której mieszkają. Brak wyrażenia zgody, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, nie pozbawia Laureata prawa do nagrody.

V.11. W razie niemożliwości wydania Laureatowi nagrody, z przyczyn leżących po stronie Laureata lub w przypadku gdy odmówi on przyjęcia nagrody, traci on prawo do nagrody, a nagrody zostają w dyspozycji Organizatora.

V.12. Ostatecznym terminem wydania nagród jest dzień 28 lutego 2018 r.

VI. Postępowanie reklamacyjne i przedawnienie roszczeń

6.1. Uczestnicy, którzy chcą złożyć reklamację dotyczącą sposobu przeprowadzenia Loterii, powinni zgłosić swoje roszczenie na piśmie na adres biura Organizatora wskazany w pkt 1.10. powyżej ze wskazaniem, że roszczenie dotyczy Loterii promocyjnej oraz podaniem:
a) swojego imienia i nazwiska;
b) adresu;
c) daty i miejsca zdarzenia, którego dotyczy roszczenie;
d) treści żądania;
e) dokładnego opisu i powodu reklamacji.

6.2. Reklamacje można zgłaszać na piśmie nie później niż w terminie do dnia 15 marca 2018 r. za pośrednictwem poczty, kurierów lub osobiście. O zachowaniu terminu wniesienia reklamacji w przypadku doręczenia pocztą lub kurierem decyduje data stempla pocztowego lub data nadania przesyłki kurierskiej z zastrzeżeniem, że reklamacje nadane później niż dnia 15 marca 2018 r. nie są rozpatrywane. W przypadku doręczenia osobistego – data wpływu reklamacji do siedziby Organizatora nie może być późniejsza niż  15 marca 2018 r., pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.

6.3. Reklamacje rozpatruje Komisja Nadzoru, o której mowa w pkt 1.4. powyżej,
w terminie 3 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora, nie później jednak niż do dnia 20 marca 2018 r.

6.4. O decyzji Komisji Nadzoru w sprawie reklamacji Uczestnik jest powiadamiany listem poleconym wysłanym na adres podany w piśmie zawierającym reklamację w terminie 3 dni od daty rozpatrzenia reklamacji, nie później jednak niż do dnia 23 marca 2018 r.

6.5. Od decyzji Komisji Nadzoru w przedmiocie reklamacji nie przysługuje odwołanie do Organizatora. Nie pozbawia to jednak Uczestników prawa do dochodzenia roszczeń mogących wyniknąć w związku z urządzeniem Loterii przed właściwym sądem powszechnym.

VII. Świadczenie usług drogą elektroniczną
7.1. W ramach Loterii Organizator świadczy na rzecz Uczestników usługi drogą elektroniczną. Przez usługi świadczone drogą elektroniczną na potrzeby niniejszego Regulaminu należy rozumieć w szczególności usługi takie jak:
a) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie internetowej Loterii;
b) umożliwienie dokonania rejestracji, o którym mowa w pkt 2.1;
c) umożliwienie komunikacji pomiędzy Organizatorem a Uczestnikami.
7.2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną (zwana dalej „Umową”) zostaje zawarta z chwilą, gdy Uczestnik wyświetli stronę internetową Loterii.
7.3. Usługi świadczone drogą elektroniczną są nieodpłatne oraz świadczone przez Organizatora wyłącznie w zakresie niezbędnym do prowadzenia Loterii.
7.4. Umowa jest zawarta na czas trwania Loterii.
7.5. Uczestnikowi przysługuje prawo rozwiązania umowy przez opuszczenie strony internetowej Loterii.
7.6. Warunkiem technicznym niezbędnym do korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną jest posiadanie zainstalowanej przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer 9.0, Mozilla FireFox 14.0, Opera 14.0, Chrome 10.0.
7.7. Organizator zakazuje dostarczania przez Uczestników za pośrednictwem strony internetowej www.loteriabigstar.pl treści o charakterze bezprawnym, w tym w szczególności wypowiedzi i opinii obraźliwych dla innych Uczestników, wulgaryzmów (również wykropkowanych), wypowiedzi rasistowskich, poniżających, ośmieszających itp.
7.8. Korzystanie z usług elektronicznych w ramach Loterii może wiązać się z zagrożeniem po stronie Uczestnika jako użytkownika Internetu. Ryzyko związane z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną polega w szczególności na zagrożeniu zainfekowania systemu informatycznego Uczestnika oprogramowaniem mającym na celu np. szpiegowanie użytkowania, kradzież ważnych danych, spowodowanie braku możliwości uruchomienia systemu, spam, usuwanie danych itp.
7.9. By uniknąć zagrożeń, o których mowa w ust. 7.8. powyżej, Uczestnik powinien zaopatrzy sprzęt, który wykorzystuje przy podłączaniu się do Internetu, w program antywirusowy i dokonywać systematycznych aktualizacji tego programu.
7.10. Organizator korzysta we własnym zakresie z zabezpieczeń systemowych i stałej pomocy informatycznej.
7.11. Organizator informuje, że system informatyczny loterii może wykorzystywać tzw. „cookies“, czyli małe pliki tekstowe, które służą do identyfikacji przeglądarki użytkownika dla celów statystycznych i analiz sprzedaży. Cookies nie są wykorzystywane do zbierania danych osobowych, są nieszkodliwe dla komputera, oprogramowania i danych. Wyłączenie opcji cookies jest możliwe poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej Uczestnika i nie powoduje braku możliwości korzystania z funkcjonalności strony internetowej loterii.
7.12. Świadczenie usług drogą elektroniczną następuje na zasadach określonych w Regulaminie i zgodnie z obowiązującymi przepisami.
VIII. Postanowienia końcowe

8.1. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Loterii następuje zgodnie
z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 poz. 922. z późn. zm.).

8.2. Zasady Loterii reguluje niniejszy Regulamin. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy,
a w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2016 poz. 471).

8.3. Zgodnie z art. 20.1 Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. 2016 poz. 471), Organizator jest zobowiązany na żądanie Uczestnika Loterii wystawić imienne zaświadczenie o uzyskanej przez niego wygranej.

Załącznik nr 1

Specyfikacja nagrody głównej

Hyundai i20 benzyna classic plus
Moc silnika: 84 KM
Wersja: limitowana Fresh
Pojemność silnika 1.2
Rok produkcji: 2017 r.

Załącznik nr 2
Wzór formularza odstąpienia od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

- Adresat: i360 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, przy ul. Henryka Sienkiewicza 85/87 lok. 8, kod pocztowy 90-057 Łódź, nr faksu: 22 201 21 08,
e-mail: kontakt@loteriabigstar.pl

- Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)/ umowy dostawy następujących rzeczy(*)/ umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

- Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

- Adres konsumenta(-ów)

- Podpis konsumenta(-ów), (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

- Data

*Niepotrzebne skreślić.


Miejscowość Kod pocztowy Ulica Centrum Zobacz na mapie
Bełchatów 97-400 Kolejowa 6 Galeria Olimpia Zobacz na mapie
Biała Podlaska 21-500 Brzeska 27 C.H. Rywal Zobacz na mapie
Białogard 78-200 Plac Wolności 10 a Galeria Hosso Zobacz na mapie
Białystok 15-168 Wysockiego 67 Outlet Białystok Zobacz na mapie
Białystok 15-277 Świętojańska 15 Alfa Centrum Zobacz na mapie
Białystok 15-727 Hetmańska 16 C.H. Auchan Hetmańska Zobacz na mapie
Białystok 15-265 Czesława Miłosza 2 C.H. Atrium Biała Zobacz na mapie
Bielany Wrocławskie 55-040 Czekoladowa 5-22 C.H. Aleja Bielany Zobacz na mapie
Bielsko-Biała 43-300 Leszczyńska 20 Gemini Park Zobacz na mapie
Bielsko-Biała 43-300 Sarni Stok 2 C.H. Sarni Stok Zobacz na mapie
Bielsko-Biała 43-300 Mostowa 5 Galeria Sfera Zobacz na mapie
Bolesławiec 59-700 Adama Asnyka 1 Bolesławiec City Center Zobacz na mapie
Brzeg 49-300 Wrocławska 5 Galeria Brzeg Zobacz na mapie
Bydgoszcz 85-171 Wojska Polskiego 1 Zielone Arkady Zobacz na mapie
Bydgoszcz 85-739 Ul. Fordońska 141 Galeria Pomorska Zobacz na mapie
Bydgoszcz 85-097 Ul. Jagiellońska 39-47 Focus Mall Bydgoszcz Zobacz na mapie
Bytom 41-931 Strzelców Bytomskich 96 M1 Bytom Zobacz na mapie
Chrzanów 32-500 Trzebińska 40 C.H. Max Zobacz na mapie
Cieszyn 43-400 Rynek 1 Zobacz na mapie
Czeladź 41-250 Będzińska 80 C.H. M1 Zobacz na mapie
Częstochowa 42-200 Kisielewskiego 8 / 16 M1 Zobacz na mapie
Częstochowa 42-200 Wojska Polskiego 207 Galeria Jurajska Zobacz na mapie
Dąbrowa Górnicza 41-300 Jana Iii Sobieskiego 6 C.H. Pogoria Zobacz na mapie
Dębica 39-200 Księdza Nosala 2 Galeria Dębicka Zobacz na mapie
Elbląg 82-300 Płk. Stanisława Dąbka 152 C.H. Ogrody Zobacz na mapie
Ełk 19-300 Plac Miejski 1-2 Brama Mazur Zobacz na mapie
Gdańsk 80-264 Aleja Grunwaldzka 141 Galeria Bałtycka Zobacz na mapie
Gdańsk 80-850 Rajska 10 Galeria Madison Zobacz na mapie
Gdańsk 80-174 Przywidzka 8 Designer Outlet Gdańsk Zobacz na mapie
Gdańsk 80-391 Kołobrzeska 41 c C.H. Alfa Centrum Zobacz na mapie
Gdynia 81-304 Kazimierza Górskiego 2 Centrum Riviera Zobacz na mapie
Giżycko 11-500 Pasaż Portowy 5 Zobacz na mapie
Gliwice 44-102 Jana Nowaka Jeziorańskieg0 1 Park Handlowy Arena Zobacz na mapie
Gliwice 44-100 Lipowa 1. C.H. Forum Zobacz na mapie
Głogów 67-210 Piłsudskiego 19 Zobacz na mapie
Gniezno 62-200 Pałucka 2 Galeria Gniezno Zobacz na mapie
Gorzów Wlkp. 66-400 Przemysłowa 2. C.H. Nova Park Zobacz na mapie
Gorzów Wlkp. 66-400 Al.Konstytucji 3 Maja 102 Galeria Askana Zobacz na mapie
Grudziądz 86-300 Chełmińska 4 Alfa Centrum Zobacz na mapie
Gryfice 72-300 Wojska Polskiego 44 Galeria Hosso Zobacz na mapie
Iława 14-200 Królowej Jadwigi 6 Galeria Jeziorak Zobacz na mapie
Inowrocław 88-100 Wojska Polskiego 16 Galeria Solna Zobacz na mapie
Jarosław 37-500 Pl. Adama Mickiewicza 18 Zobacz na mapie
Jastrzębie Zdrój 44-335 Warszawska 2. Galeria Jastrzębie Zobacz na mapie
Jastrzębie Zdrój 44-335 Podhalańska 26 Galeria Zdrój Zobacz na mapie
Jaworzno 43-600 Grunwaldzka 59 Galeria Galena Zobacz na mapie
Jelenia Góra 58-506 Al. Jana Pawła Ii 51 Galeria Sudecka Zobacz na mapie
Kalisz 62-800 Wojska Polskiego 21 a Zobacz na mapie
Kalisz 62-800 Al. Wojska Polskiego 21/21a Zobacz na mapie
Katowice 40-101 Ul. Chorzowska 107 Silesia City Center Zobacz na mapie
Kędzierzyn Koźle 47-220 Al. Armii Krajowej 38 Odrzańskie Ogrody Zobacz na mapie
Kielce 25-406 Świętokrzyska 20 Galeria Echo Zobacz na mapie
Kielce 25-312 Warszawska 26. Galeria Korona Zobacz na mapie
Kluczbork 46-203 Byczyńska 101 Galeria Miodowa Zobacz na mapie
Kłodzko 57-300 Kościelna 6 Zobacz na mapie
Kołobrzeg 78-100 Armii Krajowej 10 Galeria Hosso Zobacz na mapie
Kościerzyna 83-400 Miodowa 15 Galeria Kościerska Zobacz na mapie
Koszalin 75-452 Jana Pawła Ii 20 Galeria Emka Zobacz na mapie
Koszalin 75-736 Ignacego Jana Paderewskiego 1 C.H. Atrium Zobacz na mapie
Kraków 32-085 Profesora Adama Różańskiego 32 Factory Kraków Zobacz na mapie
Kraków 31-580 Al. Pokoju 67 M1 Kraków Zobacz na mapie
Kraków 30-644 Kamieńskiego 11 Bonarka City Center Zobacz na mapie
Kraków 31-346 Stawowa 61 Galeria Bronowice Zobacz na mapie
Kraków 31-536 Podgórska 34 Galeria Kazimierz Zobacz na mapie
Kraków 31-154 Pawia 5 Galeria Krakowska Zobacz na mapie
Kutno 99-300 Kościuszki 73 Marcredo Center Zobacz na mapie
Lębork 84-300 Staromiejska 30 Zobacz na mapie
Legionowo 05-120 Rynek 14 Zobacz na mapie
Legnica 59-220 Najświętszej Marii Panny 9 Galeria Piastów Zobacz na mapie
Leszno 64-100 Al. Konstytucji 3 Maja 12 Galeria Leszno Zobacz na mapie
Leszno 64-100 Jana Pawła Ii 16 C.H. Manhattan Zobacz na mapie
Lipienice 89-620 Podmiejska 2 a Galeria Brama Pomorza Zobacz na mapie
Lubin 59-300 Gen. Władysława Sikorskiego 20 Cuprum Arena Zobacz na mapie
Lublin 20-020 Lipowa 13 Lublin Plaza Zobacz na mapie
Lublin 20-108 Al. Unii Lubelskiej 2 Tarasy Zamkowe Zobacz na mapie
Lublin 20-147 Al. Spółdzielczości Pracy 32-34 Galeria Olimp Zobacz na mapie
Lublin 20-234 Mełgiewska 16 d Outlet Center Zobacz na mapie
Lubliniec 42-700 Oleska 20 Galeria Jedenastka Zobacz na mapie
Luboń 62-030 Dębiecka 1 Factory Poznań Zobacz na mapie
Łódź 91-071 Karskiego 5 Manufaktura Zobacz na mapie
Łódź 90-307 Piłsudskiego 15 / 23 Galeria Łódzka Zobacz na mapie
Łódź 93-457 Pabianicka 245 Port Łódź Zobacz na mapie
Łódź 92-202 Józefa Piłsudskiego 94 C.H. Tulipan Zobacz na mapie
Łomża 18-400 Zawadzka 38 Galeria Veneda Zobacz na mapie
Malbork 82-200 Al. Rodła 9 Galeria Dekada Zobacz na mapie
Mielec 39-300 Powstańców Warszawy 4 Galeria Navigator Zobacz na mapie
Mikołów 43-190 Mikołów 3 C.H. Auchan Mikołów Zobacz na mapie
Myślenice 32-400 Słoneczna 2 e Galeria Myślenice Zobacz na mapie
Mysłowice 41-400 Katowicka 64 C.H. Quick Park Zobacz na mapie
Nowy Dwór Mazowiecki 05-100 Warszawska 36 Galeria Hit Zobacz na mapie
Nowy Sącz 33-300 Lwowska 80 Galeria Trzy Korony Zobacz na mapie
Nowy Targ 34-400 Królowej Jadwigi 17 Galeria Nowotarska Zobacz na mapie
Nysa 48-300 Wrocławska 1 Zobacz na mapie
Olsztyn 10-748 Juliana Tuwima 26 Galeria Warmińska Zobacz na mapie
Olsztyn 10-576 Al. Piłsudzkiego 16 Aura Centrum Olsztyna Zobacz na mapie
Opinogóra Górna 06-406 Władysławowo 65 Marcredo Center Ciechanów Zobacz na mapie
Opole 45-040 Pl. Mikołaja Kopernika 16 Solaris Center Zobacz na mapie
Opole 45-837 Wrocławska 152 / 154 C.H. Karolinka Zobacz na mapie
Ostrołęka 07-410 Gen. Augusta Emila Fieldorfa "Nila" 28/39c Galeria Bursztynowa Zobacz na mapie
Ostrów Wielkopolski 63-400 Kaliska 120 Galeria Ostrovia Zobacz na mapie
Ostrowiec Świętokrzyski 27-400 Adama Mickiewicza 30 Galeria Ostrowiec Zobacz na mapie
Oświęcim 32-600 Powstańców Śląskich 1 Galeria Handlowa Niwa Zobacz na mapie
Piaseczno 05-500 Puławska 42 e Designer Outlet Zobacz na mapie
Piła 64-920 14 Lutego 26 Vivo Piła Zobacz na mapie
Piła 64-920 Al. Powstańców Wielkopolskich 99 Atrium Kasztanowa Zobacz na mapie
Piotrków Trybunalski 97-300 Juliusza Słowackiego 123 Focus Mall Zobacz na mapie
Płock 09-410 Wyszogrodzka 144 Galeria Wisła Zobacz na mapie
Poznań 61-586 Stanisława Matyi 2 Avenida Poznań Zobacz na mapie
Poznań 61-198 Bukowska 156 King Cross Marcelin Zobacz na mapie
Poznań 61-131 Maltańska 1 Galeria Malta Zobacz na mapie
Poznań 61-693 Drużbickiego 2 Poznań Plaza Zobacz na mapie
Poznań 61-136 Pleszewska 1 C.H. Posnania Zobacz na mapie
Przemyśl 37-700 Wojciecha Brudzewskiego 1 Galeria Sanowa Zobacz na mapie
Puławy 24-100 Lubelska 2 Galeria Zielona Zobacz na mapie
Racibórz 47-400 Adama Mickiewicza 12 Galeria Młyńska Zobacz na mapie
Radom 26-604 Grzecznarowskiego 28 C.H. M1 Zobacz na mapie
Radom 26-609 Bolesława Chrobrego 1 Galeria Słoneczna Zobacz na mapie
Radomsko 97-500 Krakowska 29-37 Galeria Baszta Zobacz na mapie
Rawicz 63-900 Wojska Polskiego 15 Zobacz na mapie
Ruda Śląska 41-710 1 Maja 310 C.H. Ruda Śląska Plaza Zobacz na mapie
Rumia 84-230 Grunwaldzka 108 C.H. Port Rumia Zobacz na mapie
Rybnik 44-200 Raciborska 16 Rybnik Plaza Zobacz na mapie
Rzeszów 35-315 Al.Kopisto 1 Millenium Hall Zobacz na mapie
Rzeszów 35-001 Al. Józefa Piłsudskiego 44 Galeria Rzeszów Zobacz na mapie
Rzeszów 35-959 Krakowska 20 C.H. Nowy Świat Zobacz na mapie
Rzgów 95-030 Żeromskiego 8 Ptak Outlet Zobacz na mapie
Sandomierz 27-600 Armii Krajowej 10 Galeria Królewska Zobacz na mapie
Siedlce 08-110 Piłsudskiego 74 Galeria Siedlce Zobacz na mapie
Sieradz 98-200 Grunwaldzka 1 Galeria Sieradzka Zobacz na mapie
Słupsk 76-200 Tuwima 32-33 Galeria Słupsk Zobacz na mapie
Słupsk 76-200 Szczecińska 58 C.H. Jantar Zobacz na mapie
Sosnowiec 41-200 Stanisława Staszica 8 b C.H. Plejada Zobacz na mapie
Sosnowiec 41-200 Henryka Sienkiewicza 2 Sosnowiec Plaza Zobacz na mapie
Sosnowiec 41-208 Orląt Lwowskich 138 Designer Outlet Zobacz na mapie
Śrem 63-100 Al. Solidarności 2 Galeria Polonia Zobacz na mapie
Stalowa Wola 37-450 Ul. Fryderyka Chopina 42 Galeria Vivo Zobacz na mapie
Starachowice 27-200 Kard.Wyszyńskiego 14 C.H. Galardia Zobacz na mapie
Stare Miasto 62-571 Ogrodowa 31 a C.H. Ferio Zobacz na mapie
Stargard Szczeciński 73-110 Józefa Piłsudskiego 6 / 1 Zobacz na mapie
Starogard Gdański 83-200 Pomorska 7 Galeria Neptun Zobacz na mapie
Staszów 28-200 Mickiewicza 62 Galeria Staszowska Zobacz na mapie
Suwałki 16-400 Gen. Józefa Dwernickiego 15 Zobacz na mapie
Świdnica 58-100 Westerplatte 29 Galeria Świdnicka Zobacz na mapie
Świnoujście 72-600 Dąbrowskiego 5 C.H. Corso Zobacz na mapie
Szamotuły 64-500 Rynek 22 Zobacz na mapie
Szczecin 70-404 Al. Niepodległości 36 Galeria Kaskada Zobacz na mapie
Szczecin 70-342 Bohaterów Warszawy 42. Galeria Turzyn Zobacz na mapie
Szczecin 70-784 Andrzeja Struga 42 Outlet Park Zobacz na mapie
Szczecin 70-554 Al. Wyzwolenia 18-20 C.H. Galaxy Zobacz na mapie
Szczecinek 78-400 Bohaterów Warszawy 6 Galeria Hosso Zobacz na mapie
Tarnów 33-100 Nowodąbrowska 127 Gemini Park Zobacz na mapie
Tczew 83-110 Pomorska 1 Galeria Kociewska Zobacz na mapie
Tomaszów Lubelski 22-600 Traugutta 1 Galeria Rynek Zobacz na mapie
Tomaszów Mazowiecki 97-200 Warszawska 1 Galeria Tomaszów Zobacz na mapie
Toruń 87-100 Broniewskiego 90 Toruń Plaza Zobacz na mapie
Toruń 87-100 Stanisława Żółkiewskiego 15 Atrium Copernicus Zobacz na mapie
Tychy 43-100 Al. Jana Pawła Ii 16-18 City Point Zobacz na mapie
Wałbrzych 58-300 1 Maja 64 Galeria Victoria Zobacz na mapie
Warszawa 04-190 Jubilerska 1 / 3 King Cross Praga Zobacz na mapie
Warszawa 01-466 Powstańców Śląskich 126 Galeria Bemowo Zobacz na mapie
Warszawa 02-495 Pl. Czerwca 1976r 6 Factory Ursus Zobacz na mapie
Warszawa 02-903 Powsińska 31 Sadyba Best Mall Zobacz na mapie
Warszawa 02-222 Al. Jerozolimskie 179 Blue City Zobacz na mapie
Warszawa 00-120 Złota 59 Złote Tarasy Zobacz na mapie
Warszawa 01-460 Górczewska 124 C.H. Wola Park Zobacz na mapie
Warszawa 04-125 Gen. Augusta Emila Fieldorfa "Nila" 41 C.H. Gocław Zobacz na mapie
Warszawa 05-260 Głębocka 15 Atrium Targówek Zobacz na mapie
Warszawa 02-326 Al. Jerozolimskie 148 Atrium Reduta Zobacz na mapie
Warszawa 00-175 Al. Jana Pawła Ii 82 C.H. Arkadia Zobacz na mapie
Warszawa 03-236 Annopol 2 Factory Annopol Zobacz na mapie
Warszawa 03-287 Józefa Piłsudskiego 1 C.H. M1 Marki Zobacz na mapie
Włocławek 87-800 Jana Kilińskiego 3 Wzorcownia Zobacz na mapie
Wodzisław Śląski 44-300 Targowa 19 Karuzela Zobacz na mapie
Wolsztyn 64-200 Kościelna 9 Zobacz na mapie
Wołomin 05-200 Geodetów 2 Galeria Wołomin Zobacz na mapie
Wrocław 54-610 Graniczna 2 Factory Wrocław Zobacz na mapie
Wrocław 50-363 Pl. Grunwaldzki 22 Pasaż Grunwaldzki Zobacz na mapie
Września 62-300 Kolejowa 15 Galeria Karuzela Zobacz na mapie
Wyszków 07-200 Gen. Sowińskiego 62 Galeria Wyszków Zobacz na mapie
Zabrze 41-800 Plac Teatralny 12 C.H. Platan Zobacz na mapie
Zabrze 41-800 Plutonowego R. Szkubacza 1 C.H. M1 Zobacz na mapie
Zamość 22-400 Przemysłowa 10 Galeria Twierdza Zobacz na mapie
Żary 68-200 Pl. Przyjaźni 1a Zobacz na mapie
Zgorzelec 59-900 Armii Krajowej 52 a Plaza Zobacz na mapie
Zielona Góra 65-001 Wrocławska 17 C.H. Focus Park Zobacz na mapie
Żory 44-240 Francuska 11 C.H. Auchan Zobacz na mapie
Żywiec 34-300 Zielona 3 C.H. Lider Zobacz na mapie

Infolinia   +48 62 76 52 102

Poniedziałek-Piątek 8:00 – 18:00

Copyright © bigstarjeans.com Wszystkie prawa zastrzeżone. Systemy OmniChannel eCommerce: i-systems

OK
Strona wykorzystuje pliki Cookies m.in. w celach statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce - Polityka Prywatności.
Do góry