Polityka prywatności

‘‘BIG STAR’‘ LIMITED sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu dokłada wszelkich starań, aby dotyczące Państwa informacje pozostawały prywatne. W związku z tym publikujemy dokument wyjaśniający zasady oraz sposób gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach naszego serwisu internetowego. Prosimy o uważne przeczytanie dokumentu w celu zrozumienia naszej Polityki Prywatności oraz sposobu wykorzystania Państwa danych osobowych.

I DANE OSOBOWE
Administrator Danych Osobowych
Administratorem danych osobowych Użytkowników przekazanych w związku z korzystaniem ze strony Sklepu Internetowego BIG STAR jest: ‘‘BIG STAR LIMITED’‘ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kaliszu (62-800), al. Wojska Polskiego 21/21A, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000101463, NIP: 6180031613, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 1 235 688,30 ZŁ (jeden milion dwieście trzydzieści pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem 30/100).
Z Administratorem można się skontaktować pisząc na adres: Sklep Internetowy BIG STAR, al. Wojska Polskiego 21/21a, 62 – 800 Kalisz lub na adres e-mail: sklep@bigstar.com.pl.

Inspektor Ochrony Danych
Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych , z którym można się skontaktować
wysyłając pismo na adres: ‘‘BIG STAR LIMITED’‘ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kaliszu al. Wojska Polskiego 21/21a 62 – 800 Kalisz, z dopiskiem: ,,IOD’‘ lub pisząc na adres e-mail: iod@bigstar.com.pl.

Przetwarzanie Danych Osobowych
Dane osobowe mogą być przetwarzane podczas rejestracji na stronie Sklepu Internetowego, podczas dokonywania transakcji zakupu w Sklepie Internetowym, wysyłania zapytania za pośrednictwem platformy kontaktowej znajdującej się na stronie Sklepu Internetowego oraz zapisu do Newslettera.


1. W celu rejestracji na stronie Sklepu Internetowego poprosimy o Państwa e-mail i hasło, którego będzie przez Państwa używane. Dane będą wykorzystywane wyłącznie w celu zalogowania się na osobiste konto w Sklepie Internetowym.
2. W celu dokonania transakcji zakupu poprosimy Państwa o podanie następujących danych osobowych:

 • dane osobowe: imię, nazwisko;

 • dane adresowe: adres zamieszkania, adres wysyłki, telefon kontaktowy, adres e-mail;

 • dane dotyczące płatności: forma płatności.

  Ponadto będziemy przetwarzać dane takie jak: informacje na temat płatności i historię płatności, informacje na temat zamówień.

  Jeśli posiadają Państwo konto na stronie Sklepu Internetowego BIG STAR będziemy przetwarzać także informacje dotyczące Państwa zakupów.

  Podane dane będą wykorzystane w celu związanym z podjęciem niezbędnych działań przed zawarciem Umowy oraz w celu zawarcia, realizacji jak i rozwiązania Umowy.

  3. W celu skontaktowania się z nami za pośrednictwem platformy kontaktowej znajdującej się na stronie Sklepu Internetowego poprosimy Państwa o podanie następujących danych osobowych: imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu komórkowego lub stacjonarnego. Podane dane będą wykorzystywane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie.

  Dane osobowe mogą być także przetwarzane:
  1. W celu dokonania analiz, zestawień i statystyk dla celów wewnętrznych, których celem np. optymalizacja procesów obsługi w oparciu o przebieg procesów obsługi sprzedaży i po sprzedażowej, w tym reklamacji, badania poziomu satysfakcji itd.
  2. W celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu, dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów;
  3. W celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu;
  4. W celu wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych np.: wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, udzielania odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianej przez prawo;
  5. W celu dobierania produktów pod kątem potrzeb klientów z pomocą profilowania, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu;
  6. W celach marketingowych, w tym marketingu bezpośredniego – o ile wyrazicie Państwo zgodę na przetwarzanie jego danych w tym celu;
  7. W celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną (Newsletter) na warunkach opisanych w Regulaminie Newsletter, o ile wyrazicie Państwo zgodę na przetwarzanie jego danych w tym celu.

  Dane zbierane automatycznie
  Podczas Państwa wizyty na stronie Sklepu Internetowego, automatycznie zbierane są dane takie jak np.: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki. Informacje zbierane automatycznie wykorzystywane są do zarządzania Sklepem Internetowym, stwierdzania ewentualnych zagrożeń bezpieczeństwa, badania ruchu Użytkowników w ramach Sklepu Internetowego oraz w celach statystycznych, w tym z wykorzystaniem narzędzia Google Analytics, np. o regionie, z którego nastąpiło połączenie, numerze IP, dacie i czasie połączenia, źródle i liczbie połączeń, liczbie otwieranych podstron lub do personalizacji zawartości podstron. Zakres informacji zbieranych automatycznie zależy od ustawień przeglądarki internetowej, z której Państwo korzystacie. Możecie Państwo sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki i dowiedzieć się, jakie informacje są udostępniane przez przeglądarkę.

  Profilowanie
  Podane dane mogą także podlegać profilowaniu. Profilowanie polega na proponowaniu produktów dopasowanych do Państwa preferencji i posiadanych cech. Informacje te nie są w żaden sposób łączone z danymi osobowymi i nie są wykorzystywane do określenia Państwa tożsamości.

  Podstawa prawna przetwarzania danych
  Podstawy prawne, umożliwiające przetwarzanie Państwa danych osobowych w ww. celach stanowią: Ogólne Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO), ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, oraz w ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

  Prawo dostępu
  Każda osoba, której dane dotyczą (jeśli BIG STAR jest administratorem tych danych) ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych. Jeśli przetwarzanie danych osobowych odbywało się na podstawie zgody, ma prawo do cofnięcia wszystkich lub niektórych zgód dotyczących przetwarzania danych lub przetwarzania określonych danych.

  Prawo do sprzeciwu
  Mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym profilowania, a także jeśli dane są przetwarzane dla celów marketingu bezpośredniego. Wówczas będziemy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania danych w tych celach, chyba że wykażemy istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub gdy Państwa dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony naszych roszczeń

  Prawo skargi
  Jeśli uważacie Państwo, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawe, posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  Dobrowolność podania danych
  Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednak ich niepodanie może utrudniać lub uniemożliwiać wykonanie przez nas świadczenia.

  Przekazywanie danych
  Możemy przekazać Państwa dane zaufanym odbiorcom w celu zawarcia, wykonania i realizacji praw związanych z transakcją zawartą za pośrednictwem Sklepu Internetowego, w tym jej rozliczenia i dostarczenia. Odbiorcami mogą być: nasi partnerzy biznesowi, partnerzy wymienieni na stronie Sklepu Internetowego, agenci pośredniczący w sprzedaży, podmioty świadczące usługi doradcze, płatnicze, konsultacyjne, audytowe, marketingowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową.
  W przypadku zakupu finansowanego w drodze kredytu konsumenckiego i odstąpienia od takiej umowy albo w sytuacji niespłacania należności w umówionym terminie, Państwa dane mogą być przekazane w celu windykacji roszczeń.

  Obowiązek udostępnienia danych
  Możemy zostać zobowiązani do udostępnienia Państwa danych osobowych, w tym adresu IP, podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).

  Okres przechowywania
  Państwa dane będą przechowywane:

 • przez czas określony możliwością dochodzenia roszczeń;
 • do czasu cofnięcia zgody – w przypadku danych osobowych pozyskanych na podstawie zgody. Usunięcie konta na stronie Sklepu Internetowego BIG STAR jest w razie wątpliwości uznawane za cofniecie zgody na przetwarzanie danych osobowych.
  Zabezpieczenia
  Sklep Internetowy BIG STAR posiada środki bezpieczeństwa mające na celu ochronę przetwarzanych danych osobowych przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem.

  II PLIKI COOKIES
  1. Sklep Internetowy używa plików cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera, telefonu, lub innego urządzenia, z którego Państwo korzystają odwiedzając stronę Sklepu Internetowego . Przy ponownym połączeniu przeglądarki ze stroną Sklepu Internetowego, pliki cookies pozwalają na identyfikację połączenia z urządzeniem, na którym zostały wcześniej zapisane.
  2. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
  3. Głównym celem plików cookies jest jest ułatwienie w korzystania ze strony Sklepu Internetowego, dostosowywania jej do Państwa potrzeb, poprzez personalizację podstron.
  4. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób korzystają Państwo z naszych witryn. Zebrane dane mają nam służyć w celu usprawnienia funkcjonowania strony Sklepu Internetowego.
  5. Wykorzystujemy następujące pliki cookies:

 • Cookies sesji – działają tylko podczas przeglądania stron Sklepu Internetowego umożliwiając tym samym prawidłowe funkcjonowanie. Są również wykorzystywane przez serwer do przechowywania informacji o działaniach. W przypadku zerwania połączenia z serwerem, umożliwiają powrót w to miejsce na stronie Sklepu Internetowego, w którym Państwo przebywali przed zerwaniem połączenia;
 • Cookies trwałych – pozostają na urządzeniu po odwiedzeniu przez Sklepu Internetowego, co oznacza, że możemy zapamiętać ustawienia przeglądarki podczas Państwa kolejnych odwiedzin. Dzięki temu korzystanie ze Sklepu Internetowego staje się łatwiejsze w nawigacji;
 • Cookies podmiotów zewnętrznych – umożliwiają dostosowanie wyświetlanej strony do Państwa preferencji w momencie dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym.
  6. Pliki cookies będą wykorzystywane tylko za Państwa zgodą.
  7. W każdej chwili mają Państwo możliwość ograniczenia, wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Wyłączenie gromadzenia będzie dla nas oznaczało cofnięcie zgody na wykorzystywanie cookies.
  8. Ograniczenie lub wyłączenie gromadzenia cookies może utrudniać lub uniemożliwiać korzystanie ze strony Sklepu Internetowego.
  9. Zastrzegamy, iż nie możemy ponosić odpowiedzialności za politykę prywatności stosowaną przez właścicieli domen i stron internatowych, do których linki są umieszczone stronie Sklepu Internetowego BIG STAR. Zachęcamy, by przed rozpoczęciem korzystania z tych stron zapoznać się z właściwą dokumentacją dotyczącą ochrony prywatności.
  W razie pytań dotyczących ochrony danych lub plików cookies, w tym dotyczącym Polityki Prywatności, należy kierować:
 • na adres Administratora Danych Osobowych:
  ‘‘BIG STAR LIMITED’‘ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kaliszu
  al. Wojska Polskiego 21/21a
  62 – 800 Kalisz
 • na adres e-mail: sklep@bigstar.pl.

 • bezpośrednio do Inspektora Ochrony Danych:
  ‘‘BIG STAR LIMITED’‘ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kaliszu
  al. Wojska Polskiego 21/21a
  62 – 800 Kalisz
  z dopiskiem: ,,IOD’‘
 • na adres e-mail: iod@bigstar.com.pl.

 • BigStar na Facebook BigStar na YouTube BigStar na Instagram

  Infolinia   +48 62 76 52 102

  Poniedziałek-Piątek 8:00 – 18:00
  Sobota 8:00-16:00

  Copyright © bigstarjeans.com Wszystkie prawa zastrzeżone. Systemy OmniChannel eCommerce: i-systems

  OK
  Strona wykorzystuje pliki Cookies m.in. w celach statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce - Polityka Prywatności.